Kp bok och DVD p Books-on-DemandLadda hem bokens manus i pdf 380 KB
Bok & DVD
Sluta skolan!
En lärares tankar och råd till unga föräldrar
av
Lennart Mogren
Jakten på alternativen

Finns det exempel på skolformer som delar ansvar med föräldrar? Som ser föräldrar som något mer än verktyg för att uppnå skolans mål? Ja, det gör det. Och, som vanligt höll jag på att säga, är det i USA som vi kan hitta exemplen.

Parent-Driven Charter Schools startades av Randy Gaschler 1993 i Kalifornien. Från att vara en experimentskola har Parent-Driven vuxit till att omfatta skolor med ca 25000 elever i Kalifornien. Parent-Driven innebär i korthet att föräldrarna ger uppdraget till skolan och skolan ansvarar inför föräldrarna. Undervisningen skräddarsys efter elevens behov. Allt sjävfallet inom rådande lagar och förordningar.

Lustigt nog kan jag närapå garantera att bara en handfull personer i Sverige har hört talas om dessa skolor och då har de fått info av mig. Låter kaxigt kanske, fast jag tycker det är vad man kan vänta sig. Inte ens Friskolornas riksförbund visste något när jag kontaktade dem i höstas.

Det finns en enorm potential i föräldrars medverkan och medansvar i skolan. Inte på undantag som i så kallade föräldrastyrda skolor. Potentialen ligger i att dela på makt, inflytande och ansvar när det gäller barnens lärande. Forskning visar att det är så:

"Det är framför allt i USA och England som forskning om hemmens roll i skolan har utvecklats. Här har man sett att barnets socioekonomiska bakgrund inte är den viktigaste faktorn på barnets möjlighet till skolframgång. Föräldrarnas attityder till skolan, deras delaktighet i skolans beslutfattande och i deras lärande är avgörande faktorer för elevernas skolframgång. (Min kursivering) Andra faktorer som omnämns är skolans klimat, lärarnas inställning och attityder till föräldrarna, hur ofta kontakten med föräldrarna sker, skolans förmåga att bemöta föräldrarna etc."

Citatet är hämtat ur "Arbetsunderlag för projektet samverkan skola-föräldrar" utarbetat av MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING av Agneta Nilsson, Sandra Mardones Larsson, daterat mars 2006.

Intresset i Sverige

Under våren 2007 undersökte jag intresset bland skolfolk i Sverige. Ville de veta mer om skolorna i Kalifornien? Tveksamt.

Samtal med Föräldraalliansen, Friskolornas riksförbund, Skolverket, olika skolförvaltningar, konsultföretag, rektorer m fl har visat mig att det finns en rädsla som är större än nyfikenheten.

Jag talade med Randy Gaschler om rädslan jag mött i Sverige. Han berättade att han väl känner igen den. Det är en sak att föräldrar bidrar som verktyg för skolan att uppnå sina mål på ett effektivare sätt. Inflytande är något annat. Inflytande är detsamma som när kunder påverkar utbudet med sin efterfrågan.

Tanken att låta elevernas föräldrar vara med och formulera uppdraget till skolan när det gäller det egna barnet är inte helt enkel att omfatta, utan att bli betraktad som underlig. Trots det tror jag att lärare och skolledning behöver hjälp av föräldrar för att lyckas.

Skolorna i Kalifornien tror jag kan visa att rädslan för det okända är ogrundad och i stället kan leda till oanade förbättringar.

Randy Gaschler besökte Sverige i oktober 2007 och berättade om Parent-Driven Schools för en grupp skolintresserade i Stockholm. Nästa steg är att vi 2008 arrangerar ett symposium med temat föräldrar i skolan, troligen i allians med representanter för arbetslivet. Erfarenheterna från USA kommer vara ett viktigt inslag i programmet.

Skriv om du vill ha ett nyhetsbrev om hur planerna fortskrider! lennart@slutaskolan.nu